KID'S MEAL

Phở Chín, Bò Viên & Nước Ngọt (Không cho hành)
Brisket, Meat Balls Pho (No Scallion) & Soft Drink
Under 12 years old only

Copyright © 1995-2004 Pho Hoa. All rights reserved.